Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora

En el centre que treballo, en la nostra pàgina web, hi ha un apartat de professorat, i posa el nom de tots els professors i professores del centre, i clicant damunt del nom s’obre un pestanya per poder enviar un correu al professor/a o tutor/a. Es dóna l’opció a les famílies més vulnerables de comunicar-se mitjançant WhatsApp amb el tutor/a. Al nostre centre tenim molt alumnat procedent de Sud-Amèrica. Entren a l’aula d’acollida i quan se’ls envia un correu a ells o a les famílies es fa amb català i en castellà.

Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representats.

I recurs a utilitzar seria el mateix, la nostra web de centre. En cas de que fos necessari s’enviaria en català i en castellà.

Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten.

La web del centre es pot traduir a qualsevol idioma. Es té l’opció de fer una reunió amb les famílies més vulnerables per explicar com funciona la web o l’altra opció seria fer un document o una presentació que s’enviaria a les famílies per correu electrònic explicant el funcionament dels diferents apartats de la web.

Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares

El principal problema que ens podem trobar és que la família no sàpiga com utilitzar per exemple una eina com el zoom per entrar a la reunió. Llavors es pot enviar un correu o un WhatsApp amb el vincle de la reunió i sota tots els passos que han de fer per poder entrar a la reunió. Fer un vídeo amb els passos seria bastant il·lustratiu i dóna l’opció de subtitular-lo per a una millor comprensió per part de la família.

Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola

Amb la fi que els vídeos els pugui entendre tothom es donarà l’opció de subtitular-lo. Es pot avisar a les famílies mitjançat WhatsApp o correu de l’enregistrament del vídeo i en quin lloc de la web es pot veure.