PRIMERA PART

 • Definició de l’activitat

PROJECTE INTERGENERACIONAL. Amb els alumnes d’I3 i I4, realitzem un cop al mes una sortida a la residència més propera a l’escola.

En el meu cas, soc mestra d’I3 i he hagut de buscar un recurs que em permeti iniciar-los en el desenvolupament de les competències digitals, però que a la vegada, sigui assequible pels meus alumnes, per tant, vaig pensar que seria una bona opció fer una vinculació d’una sortida amb els avis i treballar al mateix temps les competències digitals de manera indirecta.

Concretament, aquesta sortida aprofitant un matí de primavera vam plantar plantes entre tots.

SEGONA PART

 • Reflexió per al disseny de l’activitat
  Reflexioneu sobre les qüestions següents i anoteu les vostres respostes en un document:

   1. Quina situació d’ensenyament-aprenentatge has seleccionat: les competències digitals s’inclouen dins d’una activitat més extensa? Definiu les característiques generals de la situació seleccionada.La situació d’aprenentatge que hem realitzat amb els nostres alumnes és per treballar el vincle amb els avis i àvies i al mateix temps treballar la natura, aleshores, que millorar manera fer-ho aprofitant l’entorn i crear un aprenentatge significatiu.
    Les competències més rellevants són: Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital la Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos a més a més de la Dimensió instruments i Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
   2. Quines competències digitals de l’alumnat treballareu? Trieu mínim dues.He seleccionat les 2 competències que he comentat anteriorment: la primera Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos, en fer una activitat esportiva en la qual fomentem l’ergonomia, l’aplicació de l’esport en la salut de l’alumnat i en la prevenció de riscos pel que fa a sedentarisme.
    Pel que fa a la segona Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Prèviament, trbeallem les plantes i després tot allò que hem observat fent una presa de consciència dels aprenentatges mitjançant les imatges.
   3. Quins coneixements, habilitats o actituds sobre les competències triades entren en joc? Quins temes i continguts es tracten?Es fomenta els hàbits saludable i la importància crear un vincle amb els avis i les àvies.
   4. Quins nivells d’aplicació de competència digital requereix a l’alumnat per realitzar aquesta activitat? Calen coneixements o habilitats digitals previs? En aquest cas ens trobem davant una aula d’I3 i per tant, les activitats han d’estar adaptades als alumnes del grup. A I3 encara no són capaços d’utilitzar de manera autònoma eines digitals.
    1. Conèixer continguts conceptes, com funciona.Necessiten una anticipació,  i gràcies als vídeos visualitzats sobre les plantes els infants quan van arribar a la residència ja tenien coneixements prèvis.
    2. Posar en pràctica habilitats de selecció, de filtratge.. Com ja he dit anteriorment, no s’utilitzaran eines digitals pròpiament dites, sinó que seran un mitjà per aprendre coneixements previs i per fer una autoconsciència dels aprenentatges.
    3. Analitzar de forma crítica en la selecció de continguts…En aquest cas amb relació a les activitats escollides per dur a terme amb els nens i nenes d’I3 es treballa la comunicació, l’aprenentatge, els vincles amb els avis i les àvies i gaudir de l’entorn.
    4. Treball en equip: col·laborar amb d’altres, discussió-debat… És en grup gran, tot i que en el moment de treballar els coneixements previs i els aprenentatges obtinguts és en petit grup per a poder fer un treball més personalitzat.

5. Quins requisits tècnics seran necessaris? Cal una selecció d’eines o aplicacions per realitzar la pràctica? En l’activitat plantejada no cal realitzar una selecció d’eines digitals i no són necessaris gaires requisits tècnics. El que sí que cal, és una bona preparació prèvia per tal de tenir el recorregut clar i els recursos materials per als infants.

6.Quins coneixements tècnics sobre gestió de continguts i configuració d’eines cal tenir i/o desenvolupar per aquesta proposta didàctica.

En aquesta proposta es treballa a partir de la visualització d’un vídeo i de les fotografies realitzades, per tant, els coneixements tècnics són bàsics.

7. Es poden incloure aspectes de ciberseguretat i protecció de dades? De quina forma els integreu?

En aquest cas no és necessari incloure aspectes de ciberseguretat. Però sí que es tenen presents la protecció de dades i els permisos d’imatges signats per les famílies a l’hora de publicar imatges a les xarxes socials de l’escola per aquest motiu no es veuen les cares dels infants.

TERCERA PART

Implementació
Implementeu l’activitat a l’aula i preneu evidències d’aquesta implementació (fotografies, vídeos…). Recordeu que a la fotografia o al vídeo ha d’aparèixer ben visible un full amb el vostre nom fet amb un bon gruix de traç.

 • CONEIXEMENTS PREVIS

 • AUTOCONSCIÈNCIA DE L’APRENENTATGE

Adjunto dos vídeos de l’activitat final per activar la presa de consciència de l’aprenenentatge:

 

 1. Reflexió final
  Reflexioneu sobre com ha anat l’activitat. Heu treballat els objectius esperats? Com heu vist al vostre alumnat? Quines evidències heu observat referides al treball de la competència digital?Una vegada finalitzat el projecte puc assegurar que hem assolit els objectius esperats, a més s’ha creat un gran vincle entres els avis i les àvies i els infants, entre tots hem creat un bon moment.  Gràcies a treballar a l’escola prèviament les plantes amb la tecnologia els infants en el moment de plantar ja tenien coneixements. A més, les fotografies visualitzades després els ha ajudat a fer un recordatori i a prendre consciència dels aprenentatges.Al ser mestra d’infantil en aquesta activitat m’ha estat més complicat escollir quina activitat dur a terme amb els alumnes, ja que per utilitzar eines digitals necessiten el suport de l’adult en tot moment. Per aquest motiu he decidit vincular-ho amb el projecte intergeneracional, penso que ha estat una proposta enriquidora.Pel que fa a la motivació dels  nens i nenes, els hi encanta sortir de l’escola i  poder treballar amb les tecnologies els hi crea una curiositat i ganes d’investigar.En el moment de les activitats en grups petits han estat positives perquè com he comentat anteriorment es pot fer una atenció més individualitzada.