REPTES COMUNICATIUS I ACCESSIBILITAT DIGITAL

Facilitar l’accés de tot l’alumnat i les famílies als entorns digitals és un dret que tothom hauria de tenir. Per tal del superar les desigualtats i vetllar per una inclusió real, on tothom pugui utilitzar la informació digital (entendre, navegar i interactuar amb les altres persones en entorns digitals), així com facilitar l’accés a documents i espais digitals.

A continuació, presento una taula amb els reptes comunicatius i d’accessibilitat digital que poden tenir les famílies dels col·lectius més vulnerables en cada una de les següents situacions:

a) Comunicació digital escrita amb el tutor o tutora.

–      El primer repte pot ser d’accessibilitat, degut a que la família no disposi d’eines o recursos digitals (mòbil, ordinador…) a casa o en el seu dia a dia.

–       No disposar de correu electrònic o no saber com utilitzar-lo (en el cas que en tinguin). Per tant, prèviament ens hauriem d’assegurar de que la família té les eines per a poder-nos llegir / contestar allò que li estem comunicant.

–       Dificultats idiomàtiques, és a dir, desconeixement de l’idioma o no saber llegir-lo / escriure. Aquesta pot ser una barrera molt important a tenir en compte.

b) Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants.

–       Manca de coneixements i/o habilitats en quant a l’ús de l’aplicació informàtica utilitzada. En aquest cas seria bo donar una alternativa o unes instruccions detallades de com fer-ho perquè tothom hi pugui accedir / participar.

–       Dificultats idiomàtiques i en la comprensió del llenguatge.

c) Entendre la web del centre i les famílies de l’Associació de pares i mares.

–       Dificultats en la comprensió dels textos escrits en la web, degut a un baix nivell d’alfabetització o dificultats idiomàtiques.  En aquest sentit, un altre repte amb el qual es podrien trobar les famílies és la manca d’ús d’imatges o altres elements de suport visual per a una millora de la comprensió dels textos explicatius.

–       Pàgina web poc intuïtiva (poc accessible, clara o senzilla) a l’hora de trobar la informació.

d) Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares.

–       Dificultats de navegació (manca de connexió a Internet), degut a dificultats socioeconòmiques.

–       Manca de coneixements i/o habilitats en quant a l’ús de recursos informàtics. És a dir, no saber com funciona l’aplicació o com accedir a ella.

e) Escoltar i veure el vídeo de la festa de final de curs, enregistrat per l’escola.

–       Un repte comunicatiu i d’accessibilitat per aquelles famílies que presenten una discapacitat visual i/o auditiva podria ser que les mateixes característiques del vídeo no permetin a la persona poder visualitzar-lo / escoltar-lo d’una manera adequada, degut a afectacions en el soroll ambiental, sensibilitat a la lluminositat, etc.

–       No disposar de dispositius digitals per visualitzar el vídeo, degut per exemple, a dificultats econòmiques.