El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un model educatiu que guia el disseny de mètodes, materials i entorns flexibles, amb l’objectiu de minimitzar les barreres de l’aprenentatge. Està fonamentat en els resultats de la pràctica i la recerca educativa, i es basa en les teories de l’aprenentatge, les tecnologies i els avenços en neurociència.

El DUA es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner i en el constructivisme de Vigotsky.

 

 

 

 

Hi ha tres principis fonamentals basats en la investigació neurocientífica que guien el DUA.

PRINCIPI I: Proporcionar múltiples maneres de representació (El“QUÈ” de l’aprenentatge)

Proporcionar opcions per a la percepció, ús de diferents llenguatges i opcions per a la comprensió.

PRINCIPI II: Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió (El ”COM” de l’aprenentatge)

Oferir als alumnes oportunitats per a l’acció, l’expressió, la manipulació i l ‘experimentació, diferents formes d‘expressió i accesibilitat i opcions per a les funcions executives…

PRINCIPI III: Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s (El “PER QUÈ” de l’aprenentatge)

Presentar estratègies per fomentar l’interès i la motivació per l’aprenentatge, i la motivació per l’aprenentatge i donar opcions d’autoregulació…