En el moment de proposar i plantejar una situació d’aprenentatge és molt important tenir en compte els instruments d’anàlisi de situacions d’aprenentatge.

A continuació podem veure els indicadors que ha de complir la situació d’aprenentatge:

1- El punt de partida és un context concret en què es poden trobar els alumnes que pot ser de la realitat actual, passada o previsible de futur.

2- Parteix d’una pregunta, un dilema, un problema per al qual cal intervenir o al qual donar resposta.

3-En el seu desenvolupament s’han tingut en compte els sis vectors del currículum.

4-Els continguts es treballen de manera integrada, no fragmentada, i es relacionen amb contextos reals o problemes quotidians (vinculats als vectors). Parteix dels interessos dels alumnes o els té en compte.

5-S’han compartit els objectius (i els criteris d’avaluació) de la situació d’aprenentatge (què ens proposem/què volem aconseguir?) amb els alumnes.

6-Hi ha una seqüència lògica que respon al cicle d’aprenentatge: Idees prèvies (activitats inicials), nous sabers (activitats de desenvolupament), estructuració de coneixements i aplicació.

7-Durant el procés d’ensenyament i aprenentatge es fan més preguntes que no pas es donen respostes durant el procés. Hi ha indagació i recerca (s’aprofita la curiositat innata dels alumnes).

8-Planteja situacions sense una única solució. Això provoca dilemes, controvèrsies, que fomenten la discussió entre alumnes.

9-Hi ha tasques de complexitat cognitiva variada. No es tracta només de recordar coneixements i d’aplicar-los, sinó de raonar, d’avaluar, crear…

10-Es combina el treball cooperatiu amb una part de recerca i de reflexió individual.

11-Fomenta l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui protagonista dels seus aprenentatges.

12- El mestre acompanya, proposa, regula, pregunta, introdueix els sabers
quan són necessaris.

13- Es fomenta la metacognició, l’aprendre a aprendre, l’autoregulació. Es té en
compte el procés i no només el resultat final (avaluació com a regulació de
l’aprenentatge).

14- S’utilitzen els recursos digitals, entre d’altres, com a instruments que
estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat.

15- Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat i es vetlla perquè
cada alumne doni el màxim que pugui dins les seves possibilitats.

16- Es desenvolupen, s’han tingut en compte, les 4 competències tranversals.

17- Es preveu l’ús d’estratègies per ajudar l’alumnat a identificar el que ha après i per comprendre les raons de les seves dificultats. (avaluació=funció reguladora).

18- S’utilitza la conversa per generar noves idees, preguntes i hipòtesis, organitzar informacions…(s’interpel·la l’alumnat).

19- En finalitzar, es fan servir dinàmiques o instruments perquè els alumnes
verbalitzin què han après, identifiquin en què han de millorar i es faciliten eines i
recursos (i feedback) per aconseguir-ho.

Tenint en compte, la situació d’aprenentatge realitzada a la sessió anterior, ens hem adonat que hi ha diferents indicadors que no són reflectits a la nostra proposta, per aquest motiu, cal realitzar petites modificacions per plantejar una bona situació d’aprenentatge.