Descripció i justificació del projecte

Agricultura Intel·ligent amb IoT és un projecte de recerca, desenvolupament i innovació, R+D+i, en el que hi participen dos centres educatius, l’Institut d’Almenar i l’Institut de La Salle de Mollerussa, una empresa del sector informàtic i diverses empreses del sector agrari per promocionar la recerca en la Formació Professional i l’aprenentatge basat en projectes, ABP. El pilotatge d’aquest projecte, que durarà dos anys, serà coordinat per dos docents i tutoritzat per un expert de Vunkers IT Experts, i es durà a terme a les instal·lacions dels centres educatius i de l’empresa informàtica.

Família professional, cicle formatiu, mòdul i unitat formativa on es portarà a  terme

La proposta d’activitat està emmarcada a la Família Professional d’Informàtica i Comunicacions, dins del mòdul de síntesi, el MP 12,  del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Objectius i Resultats d’aprenentatge

Objectius

a) Organitzar els components físics i lògics que formen un sistema microinformàtic, interpretant-ne la documentació tècnica per aplicar els mitjans i mètodes adequats a la seva instal·lació, muntatge i manteniment.

b) Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics utilitzant les eines adequades, aplicant procediments, normes i protocols de qualitat i seguretat, per muntar i configurar ordinadors i perifèrics.

c) Reconèixer i executar els procediments d’instal·lació de sistemes operatius i programes d’aplicació, aplicant protocols de qualitat, per instal·lar i configurar sistemes microinformàtics.

d) Representar la posició dels equips, línies de transmissió i altres elements d’una xarxa local, analitzant la morfologia, condicions i característiques del desplegament, per replantejar el cablejat i l’electrònica de la xarxa.

e) Ubicar i fixar equips, línies, canalitzacions i altres elements d’una xarxa local cablejada, sense fil o mixta, aplicant procediments de muntatge i protocols de qualitat i seguretat, per instal·lar i configurar xarxes locals.

f) Interconnectar equips informàtics, dispositius de xarxa local i de connexió amb xarxes d’àrea extensa, executant els procediments per instal·lar i configurar xarxes locals.

g) Localitzar i reparar avaries i disfuncions en els components físics i lògics per mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals.

h) Substituir i ajustar components físics i lògics per mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals.

i) Interpretar i seleccionar informació per elaborar documentació tècnica i administrativa, vetllant per l’ús d’estratègies i tècniques de redacció i comunicació no sexistes.

j) Valorar el cost dels components físics, lògics i la mà d’obra, per elaborar pressupostos.

k) Reconèixer característiques i possibilitats dels components físics i lògics per assessorar i assistir clients.

l) Detectar i analitzar canvis tecnològics per triar noves alternatives i mantenir-se actualitzat dins el sector.

m) Reconèixer i valorar incidències, determinant-ne les causes i descrivint-ne les accions correctores per resoldre-les.

n) Analitzar i descriure procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per actuar d’acord amb les normes estandarditzades.

o) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant-ne l’aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.

p) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.

q) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

r) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

s) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

Resultats d’aprenentatge

RA1. Instal·la, configura i actualitza el maquinari.

Criteris d’avaluació

1.1 Prepara l’entorn de treball per a la instal·lació del maquinari.

1.2 Diferencia els components del maquinari i del programari.

1.3 Verifica les connexions elèctriques dels diferents components del maquinari.

1.4 Comprèn el contingut de cada manual d’instal·lació i interpreta els processos de treball.

1.5 Elabora la documentació de la instal·lació, incloent-hi els diagrames de connexió i la configuració dels diferents dispositius implicats.

RA2. Instal·la, configura i actualitza sistemes operatius.

Criteris d’avaluació

2.1 Analitza el maquinari sobre el qual s’instal·larà i/o configurarà i/o actualitzarà l’entorn monolloc i en xarxa.

2.2 Interpreta la documentació de la instal·lació i configuració del sistema.

2.3 Implanta el sistema.

2.4 Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius.

2.5 Configura l’accés de l’ordinador a la xarxa.

2.6 Realitza tasques de gestió de dominis i serveis de directoris i comparteix recursos.

2.7 Integra llocs de treball i serveis a la xarxa fixa i mòbil.

2.8 Documenta la implantació del sistema operatiu orientada a l’usuari final.

2.9 Elabora la documentació de les incidències més comunes.

RA3. Realitza l’explotació dels serveis de xarxa.

Criteris d’avaluació

3.1 Implanta una xarxa local, segons requeriments.

3.2 Configura els elements de la xarxa.

3.3 Manté la informació de serveis de xarxa.

3.4 Utilitza el programari de diagnosi per detectar incidències.

3.5 Interpreta les incidències reportades.

3.6 Diagnostica les avaries més usuals en l’explotació d’una xarxa local.

3.7 Es comunica amb l’usuari amb l’objectiu de prestar servei d’assistència segons protocol.

3.8 Implanta el programari d’accés a Internet.

3.9 Configura el servei de correu electrònic i transmissió d’arxius.

3.10 Configura el servei de pàgines web i serveis intermediaris.

RA4. Implanta aplicacions ofimàtiques.

Criteris d’avaluació

4.1 Aplica els passos en la implantació d’una aplicació informàtica.

4.2 Documenta la implantació de l’aplicació.

4.3 Utilitza plantilles i formularis d’entrada i de sortida.

4.4 Elabora documents amb bases de dades ofimàtiques.

4.5 Realitza còpies de seguretat de les dades del sistema.

4.6 Elabora guies d’explotació per als usuaris finals.

4.7 Realitza operacions de gestió del correu i agenda electrònica.

4.8 Manipula, captura i edita imatges digitals.

4.9 Manipula, captura i edita vídeos.

4.10 Aplica tècniques de suport en l’atenció a l’usuari.

RA5. Utilitza amb destresa aplicacions web.

Criteris d’avaluació

5.1 Utilitza eines d’ofimàtica web.

5.2 Implanta gestors de continguts.

5.3 Implanta portals web d’aprenentatge a distància.

Continguts

Els continguts s’adaptaran per poder treballar el concepte de IoT a l’aula.

Metodologia

La metodologia que es seguirà és la que es proposa al PMBOK:

I una manera divertida d’introduir el PMBOK serà jugant amb Realitat Virtual (https://cospac.es/gREU)

Agrupaments i organització

El grup-classe es dividirà en dos equips de treball formats per 4 membres cadascun.

Cronograma i seqüenciació d’activitats

El cronograma i seqüenciació d’activitats seguiran les fases del PMBOK:

Fase I – Inicialització

Fase II – Planificació

Fase III – Execució

Fase IV – Seguiment i Control

Fase V – Tancament

Producte final

L’alumne haurà de plantejar i prototipar un projecte d’IoT aplicable a l’agricultura.

Haurà de presentar un informe del projecte i fer una presentació d’aquest.

Avaluació del projecte

L’avaluació del projecte es farà tenint en compte la metodologia del PMBOK i s’avaluaran el procés d’aprenentatge, els continguts i el producte final.

Avaluació de la feina de l’estudiant

L’avaluació de la feina realitzada per l’estudiant la realitzarà: el professorat del mòdul de sintesi i un company del departament de cicles, un empresari del sector de l’internet de les coses, i els mateixos companys de l’aula.

Recursos i eines TIC utilitzats