Introducció

La Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), per una banda es planteja contribuir a reforçar la capacitat de gestió de la direcció dels centres, conferint als directors, com a representants que són de l’administració educativa en el centre i com responsables del projecte educatiu, l’oportunitat d’exercir un major lideratge pedagògic i de gestió.  I per l’altra banda, es potencia la funció directiva a través d’un sistema de certificació prèvia per accedir al lloc de director, i s’estableix un protocol per donar comptes de les decisions preses, de les accions de qualitat i dels resultats obtinguts en implementar-les.

A l’apartat 1 de l’article 134 de la LOE, en la seva redacció donada per la LOMCE, s’estableix com a requisit per poder participar en el concurs de mèrits d’accés a la direcció escolar, estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat un v o per les administracions educatives de les Comunitats Autònomes. La certificació tindrà validesa a tot el territori nacional.

Normativa

 • Resolució EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic (DOGC núm. 8006, de 20.11.2019)
 • Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

Objectius

La finalitat d’aquest curs és la de facilitar, als docents interessats en l’accés a la direcció escolar, l’adquisició i actualització de les competències necessàries per exercir les funcions pròpies del lloc de director o directora dels centres docents públics que imparteixin estudis regulats per la Llei Orgànica 2/2006.

A més a més, proporcionarà les competències genèriques i específiques que, centrades i orientades cap a les activitats directives, tinguin utilitat pràctica en entorns educatius. Les competències genèriques (atribucions, habilitats i actituds més valorades i típiques en l’exercici de la funció directiva) permetran una formació integral i seran desenvolupades al llarg del procés de formació. Les competències específiques estaran relacionades amb el conjunt de coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder exercir les funcions pròpies dels equips directius.

Continguts

El programa formatiu del curs inclou els següents blocs:

Bloc I. Marc normatiu aplicable als centres docents.

 • Ordenament jurídic espanyol. Normativa estatal i autonòmica
 • Procediment administratiu comú. Normativa autonòmica sobre procediment administratiu
 • Lleis i reglaments educatius
 • Règim jurídic aplicable al centre docent i als seus òrgans col·legiats
 • Normativa aplicable al personal funcionari i laboral
 • Normativa pressupostària, financera, de contractació pública i de responsabilitat civil
 • Normativa relativa al menor
 • Normativa de protecció de dades i la seva aplicació als centres docents

Bloc II Organització i gestió de centres docents

 • El centre docent com organització: funció directiva i documentació institucional
 • Gestió del centre per projectes
 • Imatge institucional, col·laboració i promoció externa del centre
 • Funcions i responsabilitats de la direcció i de l’equip directiu
 • Estructura de planificació i coordinació
 • Gestió del centre com organització educativa: models curriculars, formació docent, innovació educativa, treball en xarxes
 • Avaluació de la pràctica docent
 • Convivència escolar. Prevenció de conflictes i programes de millorar de la convivència. Estratègies i bones pràctiques
 • La participació de la comunitat educativa

Bloc III. Gestió dels recursos del centre docent

 • Gestió administrativa i econòmica
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió de temps i espais
 • Serveis complementaris
 • Eines per una gestió de qualitat. Especialització curricular dels centres i accions de qualitat
 • El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el centre. Eines informàtiques. Desenvolupament de nous models d’educació i aprenentatge
 • Serveis de suport als centres i programes institucionals. Programes educatius europeus
 • Prevenció de riscos laborals i manual d’autoprotecció

Bloc IV. Factors clau per una direcció eficaç

 • Lideratge educatiu per la direcció. El lideratge com influència
 • Competències essencials de lideratge. Què fan els líders eficaços?
 • Models de lideratge
 • Tendències europees en lideratge educatiu. Plataformes de formació i bones pràctiques
 • Eines per l’exercici de lideratge cap a la millora de l’aprenentatge
 • Habilitats socials en la gestió del centre docent
 • El procés de presa de decisions
 • Comunicació interpersonal i funcionament de grups. Habilitats emocionals
 • Resolució de conflictes

Bloc V. Rendició de comptes i qualitat educativa

 • Gestió de qualitat i autoavaluació dels centres docents
 • Autonomia, transparència i rendició de comptes
 • Plans de millora. Planificació estratègica dels processos
 • Avaluació del sistema educatiu. Avaluació dels aprenentatges. Desenvolupament i aplicació de proves.
 • Eines per l’avaluació del centre docent.

Bloc VI. Projecte de direcció

 • Anàlisi diagnòsi del centre docent
 • Àrees de millora
 • Objectius del projecte
 • Plans d’actuació i la seva temporització
 • Recursos i organització del centre per l’assoliment dels objectius
 • Seguiment i avaluació del projecte: indicadors d’assoliment

Itinerari