Què és un debat virtual?

Definició: fòrum asíncrònic

 • Espai de comunicació
 • Comunicació asíncrònica i no presencial
 • Espai per a la reflexió
 • Fòrum obertde participació
 • Potencial col·laboratiu
 • Espai d’argumentació
 • Espai privilegiat d’aprenentatge

Objectius:

 • GENERAL: Adquirir habilitats de comunicació en un entorn virtual d’aprenentatge
  • Ús i processament de la informació
  • Treball en equip
  • Reflexió crítica
 • ESPECÍFICS:
 1. Adquirir coneixements de l’assignatura mitjançant la lectura del cas o el document que es treballa.
 2. Utilitzar raonablement la informació digital, tot citant les fonts i incorporant-la coherentment en el discurs.
 3. Aprendre a emprar la tècnica argumentativa, partint de premisses i deduint-ne conclusions. Si escau, generar contraarguments.
 4. Aprendre a discutir en un entorn virtual, posant en joc les idees pròpies i respectant les dels altres. Això permet fomentar el treball col·laboratiu i la construcció col·lectiva del coneixement.
 5. Seguir les normes formals de participació en un debat virtual.
 6. Emprar correctament els fils de conversa: saber si és pertinent obrir-ne un de nou o respondre els ja existents.
 7. Aprendre a espaiar les intervencions i no publicar-les totes alhora.
 8. Diferenciar entre l’estructura del debat virtual i altres tipologies textuals per tal d’establir una extensió moderada dels missatges.
 9. Tractar els conceptes relacionats amb el cas o document que es treballa i no sortir del tema.
 10. Dur a terme una moderació del debat (per part del docent) que no n’impedeixi l’espontaneïtat i fluïdesa.
 11. Respectar els temps d’inici i cloenda del debat.
 12. Mantenir en tot moment una correcta actitud digital, seguint les normes de l’etiqueta.

El debat virtual: argumentació, normes i actituds

Els textos argumentatius. La tècnica argumentativa

Esquema del text argumentatiu:

 • Tesi: opinió que es vol argumentar respecte el contingut
 • Desenvolupament: premisses i argumentació raonada de la tesi i en contra de l’antitesi. Es poden fer servir exemples o contraarguments.
 • Conclusió: es referma la tesi defensada o la seva crítica.

Elements a tenir presents:

 • Premisses: fets observats, constatables i concrets, de marcs teòrics, de dades que es poden universalitzar i que serviran per a inferir-ne conseqüències
 • Conclusions: enunciats que tanquen l’argumentació. Recapitulacó que justifica la tesi.

Eficàcia dels textos:

 • Adequació (marcar premisses i conclusió)
 • Coherència
 • Cohesió

Normes formals de participació

 • Forma dels missatges
  • Tema / assumpte del missatge
  • Salutació i signatura
  • Cada missatge s’ha de centrar e nuna idea o tema
  • Missatges ni massa breus ni massa llargs
  • Registre adequat
  • Destacar premises i conclusió (subratllat i negreta)
  • Respectar el bon ordre i la dinàmica dels fils de conversa
 • Contingut dels missatges:
  • Emprar tècnica argumentativa i centrar-la enles idees i opinions dels participants
  • Donar força als arguments (referències externes al debat extretes de diferents fonts)
  • Utilitzar els conceptes propis del debat de forma precisa i correcta
  • Publicar el missatge a la carpeta específica
 • Interacció:
  • Preparar el debat
  • Atribuir les argumentacions als estudiants que les han publicat
  • Incloure les nostres intervencions de manera coherent
  • No obsessionar-nos a fer moltes intervencions
  • Respondre en un període curt de temps
 • Dinàmica del debat:
  • Entrar diàriament
  • Intervenir de manera constant, tant en el desenvolupament com en les conclusions
  • Planificar les nostres intervencions
  • Llegir les indicacions que anirà oferint el professor col·laborador

L’etiqueta en el debat

Valors: honestedat, confiança, solidaritat, agraïment, respecte, humilitat, flexibilitat i sentit comú.

Etapes d’un debat virtual

 1. Preparació
 2. Desenvolupament
 3. Conclusions i tancament

L’avaluació d’el debat

Aspectes a valorar:

 1. La realització del nombre d’intervencions requerides en el termini donat.
 2. L’espaiament d’aquestes intervencions en el temps.
 3. La publicació de les intervencions a la carpeta temàtica correcta.
 4. L’extensió adequada dels missatges.
 5. El seguiment de les normes formals de participació pel que fa al tema dels missatges, la salutació i la signatura.
 6. L’ús d’un registre lingüístic adequat a l’entorn universitari.
 7. L’estil i l’ortografia.
 8. L’adequació, la coherència i la cohesió dels missatges.
 9. La referència a les fonts consultades.
 10. El respecte i la tolerància en el to de les intervencions; per tant, l’actitud cívica en un entorn virtual.
 11. La capacitat per a introduir idees noves en el decurs de la discussió.
 12. La capacitat per a respondre amb arguments les idees proposades pels companys.
 13. L’ús adequat dels fils de conversa.
 14. L’ús adequat de la tècnica argumentativa, amb tipografies diverses per a les premisses i la conclusió.
 15. La publicació de la recapitulació del debat a la carpeta de conclusions.

Criteris orientatius:

 • Participació correcta:
  • Els missatges inclouen un tema que fa referència al contingut del missatge. També incorporen salutació i signatura.
  • Són clars i concisos.
  • El registre lingüístic és adequat.
  • Els missatges són respectuosos i tolerants i fan al·lusió als temes del debat.
  • No sempre es fa servir la tècnica argumentativa i, per tant, no es destaquen certs elements amb la tipografia.
  • Els missatges no són simples repeticions d’altres intervencions anteriors, però introdueixen pocs elements nous.
  • Els missatges no sempre s’han espaiat en el temps.
  • El grau de reflexió és l’adequat en un entorn universitari.
  • Els fils de conversa no sempre s’han emprat correctament.
 • Participació bona:
  • Mostren que s’ha fet una lectura de tots els missatges de la carpeta en què s’ha participat.
  • Utilitzen la tècnica argumentativa, tot destacant-ne certs elements amb la tipografia.
  • Els missatges són coherents amb les intervencions anteriors i aporten elements nous de manera substancial.
  • Els missatges s’han espaiat convenientment en el temps, cosa que mostra un seguiment constant al llarg de tot el debat.
  • Es mostra un ús correcte dels fils de conversa, tant en el moment de proposar idees noves com de respondre a les formulades anteriorment.
 •  Participació excel·lent:
  • Apareixen referències externes en els missatges (citacions o enllaços a les fonts consultades) de manera coherent amb la temàtica del debat.
  • Mostren iniciativa en l’aportació de noves idees en el debat.
  • Incorporen una recapitulació argumentada a la carpeta de conclusions, a més dels missatges publicats a les altres carpetes.
  • Responen a les intervencions anteriors en un termini de temps adequat.

Font: http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00249967/pdf/PID_00249967.pdf