Aproximació teòrica al docent en línia

Rol de facilitador de l’aprenentatge que promou i orienta l’aprenentatge dels estudiants. Sangrà(2001)

El professor facilita, guia, dóna consells sobre les fonts més adequades per a la cerca de la informació, creador d’hàbits i destreses en la recerca, la selecció i el tractament de la informació digital la qual cosa possibilita que la informació que facilita es converteixi en coneixement (Cabero, 2006).

 • Terme: docent en linia
 • Rols i funcions del docent en línia: 
1. Rol dissenyador: dissenya, planifica i conceptualitza el procés d’aprenentatge
 • Dissenya l’assignatura, el programa i les activitats formatives.
 • Dissenya i actualitza el pla docent, i fa propostes de revisió del pla docent de l’assignatura.
 • Selecciona, seqüencia i actualitza els continguts i els recursos digitals.
 • Intervé en el procés d’autoria dels materials o recursos d’aprenentatge.
 • Conceptualitza i actualitza les activitats d’aprenentatge.
 • Planifica les dates clau a partir del calendari del semestre i la temporalització de l’assignatura
2. Rol de gestor: gestiona el temps i la informació digital
 • Dissenya una proposta organitzada de missatges a partir de les dates clau i la temporalització a partir del ritme dels estudiants.
 • És flexible i s’adapta a l’activitat docent, i es capaç de personalitzar.
 • Gestiona la informació de l’aula virtual.
3. Rol pedagògic: facilitador, guia i dinamitzador del procés d’aprenentatge en línia
 • Assessora els estudiants.
 • Fa d’intermediari entre els continguts i els estudiants i centra les discussions en els punts crucials.
 • Dóna pautes i orientacions per al treball i l’estudi en xarxa.
 • Proposa activitats d’aprenentatge
 • S’anticipa als dubtes, als problemes i a les situacions.
 • Fomenta la participació i la interacció
 • Acompanya els estudiants
 • Guia el procés d’aprenentatge
 • Resol preguntes i clarifica
 • Planteja preguntes par a augmentar la comprensió i la discussió virtual
4. Rol social: animador, motivador i acompanyant de l’aprenentatge en línia
 • Facilita la interacció, i afavoreix l’ús dels espais compartits.
 • Manté una relació afectiva amb els estudiants.
 • Genera un clima d’apropament i de confiança amb els estudiants.
 • Crea un ambient favorable d’aprenentatge mitjançant la interacció constant amb els alumnes d’una manera informal.
 • Mostra una actitud oberta al diàleg.
 • S’adapta a les situacions personals dels estudiants.
 • Transmet tranquil·litat i seguretat de si mateix.
 • Afavoreix la col·laboració entre estudiants.
 • Mostra interès per les tasques que duen a terme els estudiants
5. Rol col·laborador: facilita la col·laboració virtual entre els estudiants i col·labora amb els docents
 5.1. Facilita la col·laboració virtual
 • Ajuda a organitzar el grup.
 • Guia els estudiants en la col·laboració virtual.
 • Anima i fomenta que els estudiants participin i col·laborin.
 • Reflexiona sobre la seva pràctica i la modifica.
 • És present en les dinàmiques de grup.
 • Dóna suport a formes col·laboratives d’avaluació: autoavaluació i coavaluació.
 5.2. Col·labora amb els docents
 •  Comparteix docència.
 • Comparteix innovacions.
6. Rol avaluador: avalua els processos d’aprenentatge virtuals
  • Fa un seguiment continuat de l’activitat dels estudiants i fa retroacció personalitzada del procés d’aprenentatge.
  • Revisa, avalua i proporciona retroacció sobre les activitats d’aprenentatge.
  • Utilitza diversos instruments i mètodes d’avaluació (l’autoavaluació i la coavaluació).
  • Duu a terme una reflexió final de tot el procés.
  • Avalua l’assignatura globalment per a actualitzar-la i replantejar-la de manera semestral.
  • Investiga a partir de la innovació docent.
  • Experimenta.
  • Analitza.
  • Difon i comparteix la innovació.
 • Competències digitals del docent en línia
Habilitat Comunicativa virtual
 • implica desenvolupar estratègies de comunicació i de dinamització en l’entorn digital
 • té en compte la comunicació interpersonal i de grup, síncrona i asíncrona.
Habilitat tecnològica
 • comporta dominar les eines digitals i tenir autonomia davant l’ús de la tecnologia que possibilita una actitud crítica i positiva sobre l’ús de les TIC.
Habilitat de planificació i gestió virtual o digital
 • consisteix a organitzar d’una manera prèvia la informació digital i a mantenir i gestionar els equips de treball virtuals.
Habilitat social en xarxa
 • per a afavorir un contacte virtual continuat amb el grup d’estudiants en un clima de treball distès que permeti a l’estudiant virtual sentir-se còmode amb l’entorn de treball
 • fer un ús social de les possibilitats tecnològiques, comunicatives i informatives de l’entorn virtual.
Habilitat avaluadora virtual
 • comporta el seguiment i la retroacció continuats amb els estudiants per mitjà de la xarxa, i mostra punts de millora per a reorientar l’aprenentatge virtual.
Habilitat col·laborativa en xarxa
 • permet utilitzar estratègies de treball en equip virtual amb els estudiants i amb els companys de feina i fer un ús crític amb les possibilitats que ofereixen les eines que afavoreixen la col·laboració.
Habilitat metodològica en línia
 • implica aplicar les estratègies docents virtuals més idònies en cada moment del procés de formació, desenvolupant activitats adaptades i valorant les noves possibilitats d’aprenentatge.

Etapes de l’acció docent

 1. Disseny i planificació de l’acció docent, abans d’iniciar la formació
 2. Desenvolupament de l’activitat docent, durant la formació
 3. Tancament de l’activitat docent, en finalitzar la formació

Aproximació pràctica

Disseny i planificació de l’acció docent en línia

Disseny del curs

Aspectes a considerar:

 • Context en què s’aplicarà i la integració en l’entorn virtual d’aprenentatge
 • Estudis o programes que ofereix la institució
 • Càrrega lectiva

Tasques:

 • Definició del context i títol del curs
 • Definició de les competències
 • Definició dels objecius i activitats d’aprenentatge
 • Concreció de les eines i recursos
 • Definició del model d’avaluació

Planificació

 • Proposta de pla docent: introducció, objetius, continguts, metodologia d’estudi, criteris d’avaluació, etc.
 • Planificació de l’acció docent (temporització del curs: inici i final del curs i dels mòduls d’estudi, inici i lliurament d’activitats, etc.
 • Disseny de les activitats d’aprenentatge i dels cirteris d’avaluació dissenyats en format d’enunciat de les activitats: presentació i objectius, enunciat on es concreten les indicacions que cal desenvolupar en l’activitat, recursos que actuen de suport per a realitzar-la, criteris d’avaluació, format d’enviament.
 • Definició de les eines de l’aula: bloc, wiki, videos, …
 • Proposta de recursos: PMF, selecció de materials de la biblioteca, enllaços, lectures complementàries, col·leccions de problemes o activitats complementàries, exercicis d’autoavaluació, etc.

Preparació de l’aula

 • Revisió de l’aula: calendari, pla docent, recursos d’aprenentatge, activitats, missatge de benvinguda
 • Formació virtual inicial

Desenvolupament de l’activitat docent, durant la formació

La comunicació

 • Eines: correu, vídeos, programes d’aprenentatge, recursos d’àudio, etc.
 • Estil: concisió, to neutre i directe, informació clara i objectiva, tracte respetuós i amabilitat, to positiu, varietat i originalitat
 • Elements dels missatges: el tema, contingut, recursos visuals, correcció, comiat i signatura

Dinamitzador i guia del procés d’aprenentatge

 • Estràtègies: facilitador, dinamitzador, motivador, guia
 • Presència docent: tipus de missatges del docent segons la fase temporal (consultar apunts)
 • Facilitaodr de recuros i eines

Motivador i animador de la intercció

 • Dinamització d’espais compartits: el fòrum
 • Moderació de discussions virtuals; el debat
 • Col·laboració en grups reduïts: els grups de treball

Gestor i avaluador del procés d’aprenentatge

 • Gestió personalitzada per mitjà de la bústia personal
 • Gestions de seguiment: la retroacció.
 • Avaluació de l’estudiant

Avaluació i tancament de l’activitat docent en línia

Font: http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=204186