Fonaments de Git

Estats dels fitxers:

  • Confirmat (committed) : els arxius estan emmagatzemats de manera segura a la base de dades local.
  • Modificat (modified):  s’ha modificat l’arxiu però encara no s’ha confirmat a la base de dades.
  • Preparat (staged): s’ha marcat un arxiu modificat a la seva versió actual perquè vagi a la pròxima confirmació.

Seccions principals d’un projecte

  • Directori de Git (Git directory): s’emmagatzemen les metadades i la base de dades d’objecte pel teu projecte
  • Directori de treball (working directory): còpia d’una versió del projecte.
  • Àrea de preparació  (staging area): és un arxiu,  que emmagatzema informació sobre el que anirà a la pròxima confirmació.

Instal·lació de Git: https://git-scm.com/book/es/v2/Inicio—Sobre-el-Control-de-Versiones-Instalaci%C3%B3n-de-Git

Configuració de Git

1-. Obrir la consola

2-. Configurar la nostra identitat

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

3-. Comprovació de la configuració

$ git config --list

Si volem editar/modificar el fitxer de configuració  .gitconfig, en sistemes Windows, Git busca l’arxiu al  directori $HOME (C:\Users\$USER).

Ajuda

Hi ha 3 maneres de consultar l’ajuda:
$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Si volem consultar l’ajuda de la comanda config de git fariem:
$ git help config
$ git config --help

Obtenint un repositori Git

Inicialitzar un repositori en un directori existent

1-. Iniciem git
$ git init
2-. Afegim els fitxers
$ git add *.*
3-. Afegim el comentari
git commit -m "Versió inicial"

Clonant un repositori existent

Per obtenir una còpia d’un repositori existent:
git clone [url]
git clone https://github.com/monicabuj/java

GitHub

Després de crear un compte de GitHub i crear un repositori, des de la consola:
$ git push origin
Ens demanarà usuari i password de GitHub i si tot va bé s’actualitzarà GitHub.

Font: https://git-scm.com/book/es/v2