1. Marc de treball
  1. Perquè treballar per projectes / ABP.
  2. Paradigma competencial; competencies
  3. Diferència microprojectes, projectes i ABP
 2. Taller exemple de projecte
 3. Fases del ABP
  1. Llenç del treball per projectes. Canvas de generació d’idees.
  2. Metodologia
   • ABP – Mòduls – UFs – RAs
   • Enunciats de projectes
   • Definició de tasques avaluatives i temporització
   • Autoavaluació, coavaluació
   • Competències transversals
   • Coordinació entre el professorat