Dimensió Descripció
Disseny, planificació i implementació didàctica Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i fora de l’aula per optimitzar la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats i els recursos previstos per garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat educativa.
Organització i gestió d’espais i recursos educatius Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible, les tecnologies digitals de manera que facilitin i/o permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.
Comunicació i col·laboració Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s’utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i construir coneixement en el marc del disseny, implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els alumnes.
Ètica i civisme digital Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies
Desenvolupament professional Pràctica reflexiva del docent sobre la seva activitat professional en relació als reptes educatius que planteja la societat actual. Implicació en entorns educatius virtuals on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de manera permanent.

 

Dimensió 1. Disseny, planificació i implementació didàctica
Descriptor 1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge
Bàsic Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge  
Intermedi Incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge  
Avançat Dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals amb metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digitaL  
Descriptor 1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
 Bàsic Selecciona i prioritza els recursos i eines més adients per a diferents activitats
 Intermedi Elabora planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament seleccionats
 Avançat Avalua la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació d’ensenyament-aprenentatge
Descriptor 1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre
 Bàsic  Coneix els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu funcionament
 Intermedi  Utilitza els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent, amb i sense alumnes, de forma habitual
 Avançat  Contribueix amb la seva iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent
Descriptor 1.4. Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques
 Bàsic Dissenya activitats d’ensenyament-aprenentatge que tenen en compte l’ús de les tecnologies digitals
 Intermedi Dissenya les activitats d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb el desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”
 Avançat Coordina, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”
 Descriptor 1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
 Bàsic Utilitza les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
 Intermedi Col·labora en la planificació de centre de l’ús de les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE
 Avançat Elabora materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia
Descriptor 1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes
 Bàsic Utilitza de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient…)
 Intermedi Utilitza, compartint-los amb els altres professionals del centre, recursos digitals per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes
 Avançat Coordina en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit
Descriptor 1.7. Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals
 Bàsic Coneix les iniciatives d’innovació educativa al centre vinculades amb les tecnologies digitals i les té en compte a les seves programacions didàctiques
 Intermedi Participa en projectes d’innovació educativa al centre on les tecnologies digitals hi tenen un protagonisme rellevant
 Avançat Lidera projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les tecnologies digitals
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY