Segons el document de la Competència digital docent del professorat publicat per la Generalitat de Catalunya, quins són els indicadors propis de la competència digital docent avançada que tinc assolits?

Descriptor Indicador Assoliment
1.1 Dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals amb metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digital
1.2 Avalua la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació d’ensenyament aprenentatge
1.3 Contribueix amb la seva iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent
1.4 Coordina, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”
1.5 Elabora materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia
1.6 Coordina en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit
1.7 Lidera projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les tecnologies digitals
2.1 Resol incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de l’aula i fa propostes de millora per a la seva utilització
2.2 Administra el programari d’aplicació general del centre i en coordina la utilització  
2.3  Té la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament-aprenentatge amb tecnologies digitals per millorar-los i optimitzar la infraestructura disponible
2.4 Impulsa i/o coordina la realització de projectes de centre relacionats amb les tecnologies digital  
 3.1 Lidera projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i compartir experiències i coneixements entre docents  
3.2 Proposa i dinamitza projectes en xarxes educatives en entorns digitals  
3.3 Lidera processos de treball col·laboratiu amb i entre els diferents col·lectius de la comunitat  
 4.1 Assessora la comunitat educativa sobre mesures per garantir la privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital responsable
4.2  Promou en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals  
4.3 Assessora d’altres professionals pel que fa al respecte de la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals
4.4 Lidera iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals
4.5 Participa en la millora de la identitat i de la reputació digital del centre educatiu  
 5.1 Utilitza les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i interacció professional  
 5.2 Crea i gestiona espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa  
5.3 Impulsa projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a diferents àmbits  
5.4 Promou recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies digitals  
5.5 Crea i comparteix materials didàctics multimèdia en repositoris en línia
5.6 Fomenta l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del centre com de fora  
5.7 Transforma la seva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent  

Quins indicadors he de treballar a partir d’ara?

Actualment, tots els alumnes que tinc a cicles, no requereixen de NESE i no tinc detectades desigualtats d’accés a la tecnologia, per tant, l’elaboració de materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia (l’iindicador 1.5) tindrà prioritat 5.

3.2 Proposa i dinamitza projectes en xarxes educatives en entorns digitals

Aquest any hem començat a treballar amb el Pla TAC del centre. Estem amb fase de diagnosi, però tant aviat com detectem les desigualtats digitals del nostre alumnat, lideraré iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals (indicador 4.4). Per tant li assigno una prioritat de 4.

5.5 Crea i comparteix materials didàctics multimèdia en repositoris en línia

5.6 Fomenta l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del centre com de fora