Categoria: FD Pàgina 1 de 3

Curs del MECD: El desarrollo de la función directiva

Avaluació interna de centre. Espais i equipaments.

Instrument d’avaluació interna dels espais i equipaments d’un centre educatiu. Aquest instrument contempla una anàlisi de l’estat de deteriorament o conservació dels espais i equipament d’un centre

FD

Projecte de direcció d’un centre

Exemple de projecte de direcció d’un centre educatiu

FD

Projecte de direcció

6.A.- Anàlisi diagnòstic del centre docent (DAFO, Diagnòstic institucional de problemes, etc.).

6.B.- Àrees de millora.

6.C.- Objectius del projecte.

6.D.- Plans d’actuació i la seva temporalització.

6.E.- Recursos i organització del centre per a l’assoliment dels objectius.

6.F.- Seguiment i avaluació del projecte: indicadors d’assoliment.

6.H.- Exemples de Projectes de direcció.

FD

Rendició de comptes i qualitat educativa

5.A.- Gestió de la qualitat i autoavaluació dels centres docents.

5.B.- Autonomia, transparència i rendició de comptes.

5.C.- Plans de millora. Planificació estratègica dels processos.

5.D.- Avaluació del sistema educatiu. Avaluació dels aprenentatges: Desenvolupament i aplicació de proves.

5.E.- Eines per a l’avaluació del centre docent.

FD

Speech de la presentació d’un possible pla de direcció

speech on es demostra el meu lideratge i la meva capacitat de vendre les meves dots i habilitats com a futura directora d’un centre.

FD

Factors clau per una direcció eficaç

4.a.- Lideratge educatiu per a la direcció. El lideratge com a influència.
4.B.- Competències essencials de lideratge. Què fan els líders eficaços?
4.C.- Models de lideratge.
4.D.- Tendències europees en lideratge educatiu. Plataformes de formació i bones pràctiques.
4.E.- Eines per a l’exercici del lideratge cap a la millora de l’aprenentatge.
4.F.- Habilitats socials en la gestió del centre docent.
4.G.- El procés de presa de decisions.
4.H.- Comunicació interpersonal i funcionament de grups. Habilitats emocionals.
4.I.- Resolució de conflictes.

FD

Gestió de centres. Curació de continguts

Recopil·lació de recursos útils per una bona gestió de centre.

FD

La Competència Digital i el Pla TAC del centre

Reflexions i aspectes bàsics que hauria d’incloure el PLA TAC del centre

FD

Decàleg per reunions eficaces

Gestió del temps. 10 consells perquè les reunions siguin més eficaces

FD

Gestió de recursos humans. Habilitats tècniques i personals

Reflexió sobre les meves habilitats tècniques i personals

FD