2.A.- El centre docent com organització: funció directiva i documentació institucional.

Escola ≠ Centre educatiu ≠ Centre docent

Funció directiva

Les competències que se li assignen al director o directora són les següents (Art. 132 de la LOMLOE):

 1. Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa.
 2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del professorat i al Consell Escolar.
 3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
 4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
 5. Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre.
 6. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures correctores que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar en l’article 127 de aquesta Llei orgànica. Amb aquesta finalitat, es promourà l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
 7. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes i les alumnes .
 8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat.
 9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre del professorat del centre i executar els acords adoptats, en l’àmbit de les seves competències.
 10. Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.
 11. Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, prèvia informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
 12. Promoure experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d’organització, normes de convicència, ampliació del calendari escolar o de l’horari lectiu d’àrees o materies, d’acord amb el recollit a l’article 120.4.
 13. Fomentar la qualificació i formació de l’equip docent, així com l’investigació, l’experimentació i la innovació educativa al centre.
 14. Dissenyar la planificacio i organització docent del centre, recollida en la programació general anual.
 15. Qualssevol altres que li siguin encomanades per l’Administració educativa.

Recurs: LOE amb LOMLOE: CAPÍTOL IV. Direcció dels centres públics.

Documentació institucional

 • PEC (Projecte Educatiu de Centre)
 • RRI (Reglament de Règim Intern)
 • PGA (Programació General Anual)
 • Projecte de Gestió
 • Memòria anual

2.B.- Gestió del centre per projectes.

Projecte Educatiu de Centre

El Capítol II del Títol V LOMLOE de 2020 concreta l’autonomia de centre a través de tres documents: el PEC, el projecte de gestió i les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

El PEC “recull la identitat del centre, explicita els seus objectius, orienta la seva activitat i li dona sentit amb la finalitat de que els alumnes aconsegueixin les cometències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu” (91.1)

En l’elaboració del PEC s’ha de comptar amb la col·laboració de la comunitat i es necesari partir de l’anàlisi del context i de la detecció de les necessitats/singularitats.

Els components del PEC són els següents (91.4):

 1. L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre
 2. Els indicadors de progrés pertinents
 3. La concreció i el desenvolupament dels currículums
 4. Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia
 5. El projecte lingüístic, que es concreta a patir de la realitat sociolingüística de l’entorn
 6. El caràcter propi del centre, si n’hi ha

Projecte de projecte

 • Projecte Curricular (Proposta Pedagògica – Infantil – o Concreció Curricular – Primària – )
 • Pla de Lectoescritura i de Foment de la Lectura
 • Pla d’atenció a la diversitat
 • Pla TAC
 • Pla d’Acció Tutorial (PAT)
 • Pla de convivència
 • Pla de qualitat
 • Pla de formació
 • Projecte de màrqueting
 • Projecte d’innovació
 • etc.

2.C.- Imatge institucional, col·laboració i promoció externa del centre. Comunicació inter i intra centres.

Conceptes: marca, posicionament

Comunicació: interna/externa => Pla de comunicació interna i externa

2.D.- Funcions i responsabilitats de la direcció i de l’equip directiu.

El col·lectiu GROC de la UdL resumeix les funcions i responsabilitats de la direcció i de l’equip directiu en 32 àmbits i 8 àrees.

ÀREES AMBITS
Pedagògic 1.1 Establir, amb la participació del claustre docent, els objectius generals del centre (PEC)

1.2 Vetllar perquè el desenvolupament del currículum s’atengui als objectius i a les necessitats i possiblitats de l’alumnat

1.3 Fomentar l’anàlisi i la reflexió entorn als resultats que es desprenen de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes per emprendre accions de millora

Organitzatiu 2.1 Planificació del funcionament general del centre: PGA, projectes específics, horaris, calendari, formació de grups, …

2.2 Disctribuir tasques, funcions i responsabilitats entre les diverses unitats (departaments, equips docents) i persones

2.3 Establir normes i pautes d’actuació que regulen la convivència  al centre i favoreixin el funcionament quotidià

2.4 Vetllar per la cohessió i la coordinació d’actuacions entre les diverses unitats (clicles, departaments, etc) per garantir la unitat d’acció

2.5 Avaluar el funcionament intern de l’organització: processos, resultats, nivell de progrés dels projectes…

2.6 Controlar el compliment de les funcions assignades a cada unitat/persona; les normes i pautes de convivència i, en general, els acords presos pels òrgans pertinents

Administració i Gestió de recursos  3.1 Gestió administrativa: registre de resultats, estadístiques, burocràcia,etc.

3.2 Gestió d’infraestructures i material. Vetllar pel bon ús, el manteniment i la millora de les instal·lacions i el material i per les condicions de seguretat i higiene

3.3 Gestiónar (i, en el seu cas, obtenir) recursos econòmics, pressupostos, contabilitat, contractes, etc.

3.4 Coneixement de la normativa estatal i autonòmica en diversos àmbits relacionats amb la vida escolar

Relacions humanes 4.1 Mantenir relacions personals, fluides amb el personal del centre: professorat, alumnat, PAS, families, altres professionals externs…

4.2 Acollir a les persones que s’incorporen per primera vegada al centre amb la inenció d’afavorir la seva integració

4.3 Conèixer i prestar atenció a les persones (escoltar, comprendre, interpretar …) per poder ajudar-les i motivar-les amb la seva relació amb l’organització

4.4 Afavorir el desenvolupment professional del professorat a través de plans de formació en el propi centre, elaboració de projectes col·lectius, etc.

4.5 Comunicació. Garantir la circulació ràpida i eficaç de la informació (fixació de processos, rutines i canals) de manera transparent i oberta (en doble sentit)

4.6 Intervenir en la resolució de conflictes de manera franca i transparent anteposant els interessos de la institució als interessos sectorials o personals.

Projecció Exterior 5.1 Interlocutor entre la comunitat i l’administració educativa: aplicació de  directrius, compliment de processos, demandes de millora, previsió de necessitats…

5.2 Mantenir relacions fluides amb els alumnes, families, associacions, entitats, etc.

5.3 Coordinació amb altres instàncies i entitats socioeducatives, altres centres, serveis educatius, museus, associacions, empreses, etc.

5.4 Vetllar per la projeccció d’una imatge exterior positiva

Innovació i desenvolupament de l’organització 6.1 Promotor de canvis, innovacions o millores en el funcionament i en la pràctica educativa

6.2 Empoderament del centre. Agent de participació i de foment d’assumpció de responsabilitats compartides pe rpart de la comunitat educativa

Direcció d’un mateix 7.1  autoconeixement: concepcions sobre la direcció, estil directiu, conductes directives més habituals, habiliats a desenvolupar…

7.2 Control de l’estrés i ús racional del temps (professional i personal)

7.3 Assumpció del càrrec: soletat, dilemes, canvi de rol, …

7.4 Control dels assumptes personals: equilibre entre la dimensió docent, la directiva i la personal

7.5 Participació en activitats de formació permanent: cursos de treball, seminaris, intercanvi d’experiències …

Contingències  8.1 Gestor d’anomalies i imprevistos

8.2 Subaltern, administratiu, telefonista, guardià, assistent

Recurs: Decálogo para una dirección escolar afectiva y efectiva

2.E.- Estructures de planificació i coordinació.

 • Equips didàctics (Primària) i departaments (Secundària)
 • Comissió de coordinació pedagògica
 • Tutors

Equips didàctics

 1. Membres: tutors, professors qe no tinguin assignada tutoria i personal d’atenció educativa complementària.
 2. Competències:
  1. formular propostes a l’equip directiu i al claustre relatives a l’elaboració del projecte educatius i de la programació general anual
  2. formular propostes a la comissió de coordinacó pedagògica relatives a l’elaboració dels projectes curriculars
  3. mantenir actualitzada la metodologia didàctica
  4. organitzar i realitzar les activitats complementàries i extraescolars

Departaments i Juntes de professors (secundària)

Comissió de Coordinació pedagògica: director, cap d’estudis, coordinadors d’equips didàctics o caps de departament, orientador de centre.

2.F.- Gestió del centre com organització educativa: models curriculars, formació docent, innovació educativa, treball en xarxes, projectes col·laboratius.

Recurs: EDUKETING 2016. “Transformación de un centro público CEIP Rosa Serrano y CRA Benavites-Quart”

2.G.- Avaluació de la pràctica docent

Recurs: Millora de la pràctica docent. Una experiència d’autoavaluació

Recurs: Sentit i necessitat de l’avaluació de la pràctica docent.

2.H.- Convivència escolar. Prevenció de conflictes i programes de millora de la convivència. Estratègies i bones pràctiques.

Teories del conflicte:

 1. La teoria tecnocràctia-positivista del conflicte
 2. La teoria hermenéutico-interpretativa del conflicte
 3. La teoria socio-critica del conflicte

Estructura del conflicte:

 1. protagonistes (directes, indirectes i ocults)
 2. causes
  1. ideològico-científiques
  2. relacionades amb el poder
  3. relacionades amb l’estructura
  4. relacionades amb qüestions personals i de relació interpersonal (psicològiques )
 3. procés
 4. context (físic, social i cultural)

2.I.- La participació de la comunitat educativa.