L’anàlisi i avaluació de la pràctica docent constitueix un pilar fonamental del compromís professional dels docents. Fruit d’aquest procés d’anàlisi, en derivaran necessitats formatives per donar resposta a aquells àmbits en què es considera pertinent una actualització.

Desenvolupar de manera continuada les competències professionals docents a través de mitjans digitals i mantenir actualitzada la competència digital docent permet afavorir el desenvolupament professional digital continu.

El model TPACK

El model TPACK (sigles en anglès de Coneixement del Contingut Pedagògic Tecnològic) recull aquells coneixements que els docents requereixen per poder integrar la tecnologia a la seva tasca docent.

Està integrat per tres grans elements/cercles: Coneixement tecnològic, Coneixement pedagògic i Coneixement del contingut. La intersecció de tots aquests elements/cercles, en consonància amb l’entorn en el qual es produeix la intervenció docent, origina la fita final: el coneixement tecnològic pedagògic del contingut.

model tpack

La cerca de la millora en qualsevol dels apartats d’aquest model per part del docent mitjançant  l’ús d’eines digitals esdevé un dels pilars de la competència digital docent.

El model SAMR

El model SAMR, creat per  Rubén R. Puentedura el 2006, és un model pedagògic que recull el progrés que caldria seguir per millorar la integració de les TIC al disseny d’activitats.
El nom del model fan referència a les inicials dels diferents nivells d’aplicació de la tecnologia a la pedagogia, segons el grau en què la primera impacta en la segona:
  • Substitució. En què la tecnologia esdevé només un simple substitutiu d’altres eines, sense cap tipus d’impacte en l’aspecte pedagògic. Un exemple és la substitució de la pissarra tradicional per la projecció d’un document en una pissarra digital i sense cap element interactiu.
  • Ampliació. En què la tecnologia, tot i que realitza la substitució d’una altra eina, produeix millores funcionals. Tot i no canviar la metodologia, es potencia un xic més les situacions d’aprenentatge. Un exemple són les cerques a internet amb motors de cerca online.
  • Modificació. En què a través de la tecnologia es produeix una millora significativa de les tasques. S’introdueix un canvi metodològic en què l’alumnat esdevé creador de continguts i presenta els aprenentatges assolits. Els booktrailers realitzats pels alumnes en són un exemple.
  • Redefinició. En aquest estadi la tecnologia ha provocat un canvi substancial en la metodologia: es creen situacions d’aprenentatge que serien inconcebibles sense aquesta. Un exemple seria la creació per part de l’alumnat d’un projecte de millora d’un espai mitjançant la col·laboració amb agents externs, el disseny del nou espai en simuladors 3D i l’ús de xarxes socials per a difondre’n els resultats.

La detecció de necessitats

L’ús del qüestionari SELFIE for TEACHERS esdevé una eina imprescindible per a l’anàlisi i detecció de les pròpies necessitats.

Selfie for teachers

Els resultats del qüestionari contemplen les diferents àrees que conformen el Marc Referencial de la Competència Digital Docent (MRCDD):

  • Compromís professional
  • Continguts digitals
  • Ensenyament i aprenentatge
  • Avaluació i retroacció
  • Empoderament de l’alumnat
  • Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat
La realització de la detecció del propi punt de partida derivarà en la posterior cerca de recursos, eines o experiències que contribuiran a l’actualització i millora d’aquesta pràctica docent.
(FontMaterial extret del curs de formació FTB1  Competència digital docent B1 del Departament d’Educació)