Les metadades poden servir per localitzar més facilment recursos educatius, per això caldria utilitzar bases de dades i registrar camps com:

 • El títol.
 • Qui és l’autor/ra o autors/res del treball.
 • A quin nivell escolar va dirigit.
 • Quina matèria o matèries tracta.
 • Quan es va fer o quan es va publicar.
 • Qui l’ha publicat.
 • En quin idioma està.
 • Si té relació amb altres treballs, per exemple si forma part d’una col·lecció.
 • Si deriva d’altres treballs.
 • Quina és la llicència d’ús.

Sistemes de catalogació

 • Dublin Core TM : no està dissenyat per catalogar materials educatius.
 • LOM-ES: elaborat per les administracions educatives a partir de LOM v.1.0
 • Etiquetes

Repositoris

Estàndards per a la publicació i catalogació de continguts digitals

 • SCORM
 • IMS (no interactiu)