Quines tendències hi ha actualment? Com ho podem saber? El que primer podríem tenir en compte podrien ser els 12 principis de l’ensenyament guiat per a l’evidència. Aquests 12 ingredients són clau per promoure un aprenentatge significatiu i són els següents:

Però la pregunta és Com sabem si funciona? 

Si intentem ordenar els 12 principis de l’ensenyament guiat per l’evidència, per cost-benefici, el resultat seria el següent (valors obtinguts per la valoració dels membres de la formació):

I si valorem la mida de l’efecte, indicant solament si té un efecte positiu o un efecte negatiu, el resultat seria el següent(valors obtinguts per la valoració dels membres de la formació):

Si consultem el Toolkit d’Education Endowment Foundation (EEF), veurem que és una eina que recull una àmplia gamma de pràctiques educatives per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge.

El Toolkit d’eines d’ensenyament i aprenentatge, té en compte l’impacte mitjà en l’assoliment, la solidesa de l’evidència que l’avala i el seu cost d’implementació.

Però en canvi, si visualitzem el video Visible Learning; What works? i consultem la recerca de Visible Learning es té en compte la mida de l’impacte, el nombre d’estudis i el nombre d’alumnes, a l’igual que l’impacte en el rendiment dels estudiants.

Segons John Hattie i Corwin, i e Baròmetre de la influencia de Hattie, a partir del valor 0.4 es comencen a obtenir els efectes desitjats.

Per tant, si ens preguntem, com hauria de ser l’aula? Hauríem de reduir la mida de la classe?   Observem que a la base de dades de Visible Learning els valors estan per sota del 0,4 i per tant, si apliquéssim els canvis obtindríem els mateixos resultats que els que els professors podrien aconseguir en un any típic d’escolarització.

Però en canvi, si consultem com afectaria el tamany de l’aula al ToolKit d’EEF, podem comprovar que, tot i que la recerca no sigui sòlida, el cost seria molt elevat, i tindria un impacte, més aviat petit, positiu de 2 mesos.

Els resultats no són gaire determinants, però si llegim en detall l’estudi, veiem com se’ns recomana que el nombre d’alumnes s’ha de reduir substancialment (de 20 a 15 alumnes) i que ha d’anar acompanyat d’un canvi de metodologia en el docent perquè pugui interactuar amb l’alumnat.