1.A.- Ordenament jurídic espanyol. Normativa estatal i autonòmica

Ordenament jurídic espanyol: article 1.1 del Codi Civil i article 1.1 i 9.1 de la Constitució.

ESTAT COMUNITATS AUTÒNOMES
Normativa legal bàsica

 • Constitució
 • Lleis orgàniques
 • Decrets-Llei i Decrets Legislatius de caràcter bàsic
 • Articles de lleis orgàniques i ordinàries amb caràcter bàsic
Normativa legal autonòmica

 • Estatut d’autonomia
 • Lleis autonòmiques
 • Decrets-Llei autonòmics
 • Decrets Legislatius autonòmics
Normativa reglamentària bàsica

 • Reglaments (Reals Decrets, Ordres i Resolucions) amb caràcter bàsic)
Normativa reglamentària autonòmica

 • Reglaments (Decrets, Ordres i Resolucions) autonòmics

Instruments de publicitat i consulta:

 • BOE (Butlletí Oficial de l’Estat): Lleis i reglaments (reals decrets, ordres i resolucions) que siguin d’aplicació estatal així com les lleis autonòmiques
 • Diaris i/o Butlletins Oficials de les Comunitats Autònomes.
 • BOMEC (Butlletí Oficial del Ministeri d’Educació): Normativa i els actes administratius que afecten el Ministeri. (Catalunya)
 •  DOUE: Diari Oficial de la Unió Europea: Disposicions normatives i reglamentàries d’àmbit europeu, així com les directives acordades sobre diferents matèries i qüestions.

1.B.- Procediment administratiu comú. Normativa autonòmica sobre procediment administratiu.

Procediment administratiu  != Expedient administratiu

 • Normativa estatal: Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiquess (LPACAP)
 • Normativa autonòmica: Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPACat)

Fases:

 1. Iniciació: ofici / sol·licitud de la persona interessada
 2. Ordenació: impuls + direcció + constància
 3. Instrucció
 4. Acabament: resolució expresa / silenci administratiu / desestiment de l’acció / caducitat

1.C.- Lleis i reglaments educatius

 • Constitució (article 27)
 • Lleis educatives :  LODE(1985), LOCFP(2002),  LOE(2006),  LOMCE(2013) i la Llei d’educació autonòmica (Catalunya)
 • Reglaments educatius

Origenhttps://www.symbaloo.com/mix/funciondirectiva54

Normativa d’educació

Lleis generals

(BOE núm. 295, de 10.12.2013)

Decrets d’ordenació dels ensenyaments

Educació secundària obligatòria
 • Decret 187/2015, de 25 d’agost,

  d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

 • Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol,

  de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014)

 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig,

  per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny,

  relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)

pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009)

Programes de formació i inserció

de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)

Batxillerat
 • Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol,

  de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014)

 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig,

  per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny,

  relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)

  Decret 142/2008, de 15 de juliol,

  pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)

Formació professional

d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

1.D.- Règim jurídic aplicable al centre docent i els seus òrgans col·legiats

 • Constitució:  Títol VIII, article 27 (educació), article 14 (igualtat), article 16 (llibertat ideològica, religiosa, …), article 18 (dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge)
 • Estatut d’autonomia
 • Lleis orgàniques d’educació: LODE, LOCFP, LOE, LOMCE. LOMLOE i la Llei autonòmica d’educació de Catalunya
 • Reglaments:
  • Reglament orgànic de centres (a Catalunya, decret regulador de l’autonomia de centres
  • Instruccions per l’organització i funcionament dels centres ( a Catalunya, Documents per l’organització i gestió del centre)
  • Admissió d’alumnes i normes de preinscripció i matrícula
  • Convivència i drets i deures dels alumnes
  • Direcció dels centres
  • Calendari escolar
  • Requisits mínims de centres
  • Associacions de pares i mares d’alumnes
  • Associacions d’alumnes
  • Gestió econòmica
  • Servei escolar de transport i menjador
  • Serveis educatius
  • Diversitat i educació especial
  • Ordenació i desenvolupament curricular de les etapes educatives
  • Avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumne
  • Avaluació docent
  • Especialitats docents del professorat

1.E.- Normativa aplicable al personal funcionari i laboral

Constitució (article103.3, article 149-1.18, )

Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) derogada pel Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,

Catalunya: Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, Text refòs (DOGC del 3 de novembre)

1.F.- Normativa pressupostària, financera, de contractació pública i de responsabilitat civil

Contractació pública: Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE 16 de novembre)

Tipus de contractes: d’obra, de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics, de subministre i de serveis en general.

Normativa de contractació pública:

Responsabilitat civil

 • Responsabilitat extracontractual: articles .1902, 1.903 i 1.904 del Codi Civil (existència de “Dolo” o “Culpa“)

1.G.- Normativa relativa al menor

Tractament judicial penal dels menors d’edat

 • Autor del delicte o falta (major de 18 anys) => Aplicació del CODI PENAL (Llei Orgànica 10/1995 del 23 de novembre)
 • Autor del delicte o falta amb edat compresa entre 14 i 18 anys => Aplicació de la Llei 5/2000 del 12 de gener, reguladora de la RESPONSABILITAT PENAL DELS MENORS
 • Autor del delicte o falta menor de 14 anys => No se li exigirà responsabilitat segons la Llei 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors i se li aplicaran les normes sobre protecció de menors pervista al CODI CIVIL. L’entitat pública de protecció a la infància adopta les MESURES DE PROTECCIÓ adequades.

b) La especial protecció i els principis d’actuació amb els menors: igualtat i respecte a l’interés superior del menor

 • Norma bàsica i fonamental: Convenció dels Drets del Nen (CDN)
 • Espanya:
  • Constitució: article 39.4
  • Lleis orgàniques: LO 1/1996 de Protecció dels Menors (LOPM) i la LO 5/2000 de la Responsabilitat Penal dels Menors (LORPM) i la LO 4/2000 de la integració social dels estrangers (LODILE)
 • Principi d’igualtat als menors immigrants: Article 3 de la Llei Orgànica de la Protecció jurídica del Menor(LOPJM)
 • Principi d’interés superior del menor: Article 3.1 CDN i la LO 1/1996, LOPJM, art 11.2.
 • Dret d’accés a l’educació: (art. 9 LODILE) i l’article 10.3 i 13 de la LOOJM

c) Els immigrants i el dret a l’educació

 • Llei Orgànica 4/2000 de l’11 de gener, modificada pel la LO 8/2000 sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (article 9)
 • Reglament de desenvolupament , Real Decret 2393/2004, de 30 de desembre (BOE núm, 6, 7.01.2005) concreta aspectes d’interés per l’àmbit educatiu.

d) El maltractament a menors i la resposta educativa

 • Maltractament infantil: quan un nen és objecte de violència física, psíquica i/o sexual o pateix una falta de cures per part de les persones o de les institucions de les que depèn pel seu desenvolupament (Societat Catalana de Pediatria). Per tant, el maltractament pot produir-se per acció(el que algú fa) o per omissió(deixar de fer-ho) o per negligència (fer-ho de manera inadequada)
 • Tipus de maltractaments:
  • Maltractament físic
  • Maltractament per negligència i abandonament
  • Maltractament psicològic o emocional
  • Maltractament sexual
  • Maltractament institucional
  • Submissió químico-farmacèutica
  • Explotació laboral
  • Explotació sexual

e) La violència entre iguals, l’assetjament escolar

 • Definició: El Sindic de Greuges considera l’abús, el maltractament, l’assetjament o bullying en un entorn escolar com aquella pràctica protagonitzada per un alumne o grup d’alumnes que causi un dany físic o psicològic amb un altre, de tipus sitemàtic o reiterat, independentment dels objectius que es persegueixin i de si s’han realitzat de forma directa o indirecta inclouen les relacions que produeixen ostracisme o aïllament.
 • Prevenció: model Olweus / model Sheffield / mediadors (Catalunya i Europa)
 • Protocol d’actuació:  Serveis Socials (Sospita) / Policia (Evidència)

1.H.- Normativa de protecció de dades i la seva aplicació als centres docents

 • La protecció de dades: Constitució (Article 16.2)
 • Les dades personals dels alumnes: LOE (disposió addicional vigéssima tercera)
 • Imatge dels alumnes: Instrucicó 2/2006 de la Fiscalia General de l’Estat del 15 de març de 2006
 • Centre educatiu i alumnat: Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Més informació: