L’accessibilitat universal és la característica que presenten els entorns i altres contextos, per tal de garantir a tota la ciutadania el seu accés, utilització, comprensió i gaudi de la informació, la interacció i la participació, de manera normalitzada, eficient, còmoda i segura (a l’escola, s’inclou tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal administratiu i famílies).

L’accessibilitat digital universal assegura que qualsevol document, informació, entorn, joc virtual, plataforma o espai digital, sigui accessible a totes les persones, independentment de si tenen o no tenen cap discapacitat física, emocional, psíquica i motriu. Requereix, igualment, que els usuaris puguin comprendre’ls, utilitzar-los i avaluar-los de manera autònoma, segura, eficient i sense problemes d’accessibilitat.

Gestió de l’accessibilitat textual en documents digitals

La guia d’estil de la Generalitat de Catalunya: https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici