Pàgina 2 de 7

Rendició de comptes i qualitat educativa

5.A.- Gestió de la qualitat i autoavaluació dels centres docents.

5.B.- Autonomia, transparència i rendició de comptes.

5.C.- Plans de millora. Planificació estratègica dels processos.

5.D.- Avaluació del sistema educatiu. Avaluació dels aprenentatges: Desenvolupament i aplicació de proves.

5.E.- Eines per a l’avaluació del centre docent.

FD

Speech de la presentació d’un possible pla de direcció

speech on es demostra el meu lideratge i la meva capacitat de vendre les meves dots i habilitats com a futura directora d’un centre.

FD

Factors clau per una direcció eficaç

4.a.- Lideratge educatiu per a la direcció. El lideratge com a influència.
4.B.- Competències essencials de lideratge. Què fan els líders eficaços?
4.C.- Models de lideratge.
4.D.- Tendències europees en lideratge educatiu. Plataformes de formació i bones pràctiques.
4.E.- Eines per a l’exercici del lideratge cap a la millora de l’aprenentatge.
4.F.- Habilitats socials en la gestió del centre docent.
4.G.- El procés de presa de decisions.
4.H.- Comunicació interpersonal i funcionament de grups. Habilitats emocionals.
4.I.- Resolució de conflictes.

FD

Accentuació i dièresi

Remarques de l’accentuació i de la dièresi

Català

Gestió de centres. Curació de continguts

Recopil·lació de recursos útils per una bona gestió de centre.

FD

La Competència Digital i el Pla TAC del centre

Reflexions i aspectes bàsics que hauria d’incloure el PLA TAC del centre

FD

Decàleg per reunions eficaces

Gestió del temps. 10 consells perquè les reunions siguin més eficaces

FD

Gestió de recursos humans. Habilitats tècniques i personals

Reflexió sobre les meves habilitats tècniques i personals

FD

La figura dels directors de centres educatius.

Visió personal o anàlisi del text. Exercici d’interiorització del que suposa la Funció Directiva

FD

Gestió dels recursos del centre docent

3.A.- Gestió administrativa i económica.
3.B.- Gestió de recursos humans.
3.C.- Gestió de temps i espais.
3.D.- Serveis complementaris.
3.E.- Eines per una gestió de qualitat. Especialització curricular dels centres i accions de qualitat.
3.F.- El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el centre. Eines informàtiques. Desenvolupament de nous models d’ensenyança i aprenentatge.
3.G.- Serveis de suport als centres i programes institucionals. Programes educatius europeus.
3.H.- Prevenció de riscos laborals i manual d’autoprotecció.

FD